YAYASAN MASJID SYUHADA' YOGYAKARTA

SUSUNAN PENGURUS YASMA SYUHADA

PERIODE 2013-2018

 

PENGURUS

Ketua Umum                                      : KRT. H. Jatiningrat, SH

Wakil Ketua Umum                              : Ir. H. Muhammad Hanief, MT

Sekretaris                                          : Suyanto, S.Ag., M.SI., M.Pd.

Wakil Sekretaris                                  : Ahmad Busyro Sanjaya, SE.I

Bendahara                                         : Drs. H. Sunardi Syahuri

Wakil Bendahara                                 : Drs. H. Muhammad Bachroni, SU

 

Ketua I (Bidang Pendidikan)            : Dr. Ir. H. Hary Sulistyo

Anggota                                             : Dr. H. Mukminan

                                                          Dra. Hj. Suwarni Angesti Rahayu  

                                                          Solikhin, SH., SE

 

KetuaII (Bidang Bisnis)                   : Imam Nurhidayat

Anggota                                             Drs. Yana Karyana, M.Si

                                                          Edi Sunarto, SE

 

Ketua III (Bidang Fisik)                   Atis Budiman, ST

Anggota                                             : Arief Hadiyanto, ST

                                                         

Ketua IV (Bidang Ketakmiran)         : H. Nasiruddin, M.Hum.

Angggota                                            : Muhamad Sahidin, S.Ag., M.Si

                                                          Zainul Arifin, MSI

                                                          Muhamad Ansori, S.Th.I., MM

 

Ketua V (Asrama dan Kaderisasi)     : Ahmad Mubarok Dawam Nur, SH.I

Anggota                                             : Drs. Kusworo, M.Hum.

                                                          Azis, S.Ag., M.A

 

Ketua VI (Litbang)                           : Muhammad Mas’udi, M.Ag.

Anggota                                             : Drs. H. Fu’ad Zein, MA

                                                           Imam Rosyidi, S.Ag. 

                                                           Rendra Agusta